ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ทราบถึงแนวคิดและทิศทางในอนาคตของ TQF กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ สอน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามกรอบ TQF

สำหรับคณาจารย์/บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-673759 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

TOP