รับสมัครอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 5.5 รุ่น 2 วันที่ 8-9 ก.พ.57