ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 5.5 รุ่น 2 วันที่ 8-9 ก.พ.57

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Captivate 5.5 รุ่น 2 ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 5.5 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิตและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษา ในการเร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ผู้เข้าอบรมจะมีทักษะในการสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate 5.5 ได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการการใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.นภารัตน์ ชูเกิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าใช้จ่าย รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• บุคภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 2,500 บาท
• บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 29 มกราคม 2557 ได้รับส่วนลด ดังนี้
• สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20%
• สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15%
• สมัคร 1 คน ลด 10 %
(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower
ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521250-1,e-mail: wu.surat@gmail.com หรือทางเว็บไชต์ http://surat.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-captivate2.php

TOP