มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันด้วยกรดเพอร์แอซีติก