ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นขอรับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันด้วยกรดเพอร์แอซีติก

คำขอเลขที่ 1301006318 รับคำขอเมื่อ 5 พ.ย.56 ยื่นคำขอเมื่อ 5 พ.ย.56
ประดิษฐ์โดย: รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ , นางสาววิลาวัณย์ ผลาชุม และ นายสุริยา ปาละแม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ถือสิทธิ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข้อมูลผลงาน:
เศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันหรือทะลายปาล์มเปล่าหรือเส้นใยทะลายปาล์มเปล่าหรือเส้นใยปาล์ม (oil palm empty fruit bunch, empty fruit bunch, empty fruit bunch fibre, palm fibre) เป็นวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรเกิดขึ้นหลังจากแยกผลปาล์มน้ำมันออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่พบในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในภาคใต้ สำหรับประเทศไทยในแต่ละปีพบว่ามีของเสียประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่การนำไปใช้ประโยชน์มีอย่างจำกัด ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นวัสดุเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก ใช้เป็นวัสดุสำหรับเพาะเห็ด หรือนำไปเผาให้ได้พลังงานความร้อน เพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ภายในโรงงานหรือภายนอกโรงงาน เป็นต้น

เนื่องจากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุเศษเหลือประเภทลิกโนเซลลูโลส มีองค์ประกอบหลักทางเคมี 3 ส่วนคือ (1) เซลลูโลส (2) เฮมิเซลลูโลสและ (3) ลิกนิน โดยลิกนินทำหน้าที่เชื่อมและยึดติดเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเข้าด้วยกัน ดังนั้นวิธีการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากลิกโนเซลลูโลสอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีขั้นตอนการแยกส่วนลิกนินออกก่อนนำไปใช้ประโยชน์ นักวิจัยจึงพยายามหาวิธีการศึกษาซึ่งเป็นที่มาของการค้นพบวิธีการนี้

การพัฒนางานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาการลดลิกนินโดยการใช้กรดเพอร์แอซีติก ซึ่งสามารถลดลิกนินในเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เกิดการสูญเสียเฮมิเซลลูโลส และเซลลูโลส ซึ่งสารทั้งสองจัดเป็นแหล่งคาร์บอนโมเลกุลใหญ่ ดังนั้นการย่อยให้มีขนาดโมเลกุลลดลง จะได้ไซโลส (ถูกย่อยจากเฮมิเซลลูโลส) และกลูโคส (ถูกย่อยต่อจากเซลลูโลส) ทั้ง ไซโลสและกลูโคส จัดเป็นวัตถุดิบต้นน้ำ เปลี่ยนรูปด้วยกระบวนการทางเคมีและ/หรือชีวภาพ ได้เป็น เช่น ไซลิทอล เอทานอล กรดกลูตามิก และผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิด ดังนั้นหากโรงงานใดมีความสนใจผลิต ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ (ไซโลส, กลูโคส) หรือผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่นๆ ก็ใช้เทคนิคนี้ได้

ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดมีผลงานที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเอกชนรายใดสนใจจะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำเอาผลงานการวิจัยอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ คุณพรรษกร นางนวล หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567- 3575 หรือที่ E-mail : npatsako@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/

TOP