ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ