ข่าวเด่น

"ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." วันเด็กแห่งชาติ 2557
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานวันเด็กประจำปี 2557 "ผจญภัย 9,000 ไร่ ใน มวล." โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง นำเด็กและเยาวชน ร่วมเที่ยวงานกว่า 20,000 คน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารี ท่าศาลา - นครศรี อำเภอท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 และหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและธนาคาร ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "ผจญภัย 9000 ไร่ ใน มวล." โดยบรรยากาศในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผู้ปกครองจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย นำบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน พร้อมร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ กว่า 30 รายการ และเยี่ยมชมอุทยานการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :ฟาร์มมหาวิทยาลัย โบราณสถานตุมปัง อาคารกายวิภาคศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เวทีกลาง อาคารหัวตะพาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายอำเภอท่าศาลา กล่าวต้อนรับ พ.อ.สมบูรณ์ จำลอง นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี กล่าวรายงาน และ ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่หน่วยงานต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทย ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 แล้ว ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กปีนี้คงจะสร้างความสนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้กับเด็กได้เป็นอย่างมาก พร้อมอวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดี เคารพเชื่อฟังพ่อ แม่ ครู-อาจารย์ ตั้งใจเรียน มีน้ำใจ คิด และทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สมดังคำขวัญวันเด็กในปีนี้ ที่ว่า ““กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”” นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ อาทิเช่น กองทัพภาคที่ 4 ตชด.ที่ 42 สภาวัฒนธรรม อ.ท่าศาลา สำนักกวีน้อยเมืองนคร ชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีฯ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดนครศรีฯ เขต 1 อบต.ธนาคาร เครือข่ายยุวทัศน์นครศรีฯ บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ

ภาพกิจกรรม


TOP