ข่าวการศึกษา

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับการนำเสนอและตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับการนำเสนอและตอบรับให้นำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้

1. นางสาวอารีญา หนูเจริญ ผลงานในหัวข้อ “Estimates of Gases and Particulate Matters Emissions and its Associated Warming Potentials from Forest Fires in Pru Kuankreng, Southern Thailand” (Oral Presentation), 2013 T&T International Aerosol Conference (2013 T&T IAC), Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand, 8-9 November 2013.

2. นางสาวสุคนธา ชูแสง ผลงานในหัวข้อ “Assessment of Hydrogen Sulfide Dispersion from Dumpsite using AERMOD Modeling System” (Oral Presentation), The KKU International Conference 2014 (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges”, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand, 27-29 March 2014.

3. นางสาวกมลชนก กองกุล ผลงานในหัวข้อ “Concentrations of Particulate Matters during Semester and Semester Break at Nakhon Si Thammarat Municipality, Southern Thailand (Oral Presentation), 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2014), Lake&River Side Hotel, Side, Turkey, 14-17 May 2014.

4. นางสาวศิริรัตน์ ชูเชื้อ ผลงานในหัวข้อ “Application of AERMOD on the Preliminary Assessment of Gaseous Hydrocarbons emitted from Waste Incinerator at Walailak University (Poster Presentation), 2nd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2014), Lake&River Side Hotel, Side, Turkey, 14-17 May 2014.

ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปัญหาพิเศษ (โครงงานวิจัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) โดยมี อ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


TOP