ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับการนำเสนอและตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ