ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการอบรมนำ Web 2.0 มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของโรงแรมเมืองลิกอร์