ข่าวการศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ
1. มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเป็นผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยสามารถเข้าศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 (สิงหาคม 2557)
3. สนใจในการทำวิทยานิพนธ์ด้านจุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology) และอณูชีววิทยา (Molecular biology)

เงินสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ Email: sueptrakool.wi@wu.ac.th โทรศัพท์ 075-672472 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP