ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับเชิญเป็น reviewer

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้พิจารณาบทความ

1. เป็นผู้ตรวจแก้บทความ (reviewer) วิจัย (research article) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร Pharmaceutical Biology

2. เป็นผู้ตรวจแก้บทความ (reviewer) ทบทวนงานวิจัย (review) เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร International Food Research Journal (ISSN 1985-4668)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP