ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เลขาธิการ สวทน. พบผู้บริหาร มวล. และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จำนวน 11 ท่าน นำโดย เลขาธิการ สวทน. ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ได้เข้าพบคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีสำนักวิชาสหเวชและสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะจาก สวทน.เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ณ อาคารฯนวัตกรรม

สวทน. (http://www.sti.or.th/th/) เป็นหนึ่งในหน่วยงานในเครือข่ายองค์กรบริหารการวิจัยแห่งชาติ (คอบช. หรือ 5ส1ว) ที่มีหน้าที่จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ อีกทั้งมีนโยบายที่ต้องผลักดันคือ

-ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

-ประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TOP