เลขาธิการ สวทน. พบผู้บริหาร มวล. และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ