ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง”

  ด้วย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นหน่วยจัดการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง” สำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร, โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
        หลักสูตรการฝึกอบรมเน้นหลักการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวิชา บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
        จึงขอเชิญผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของโครงการเข้าร่วมการอบรม (ดังรายละเอียดโครงการ) โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม 2557 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
        สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
           ผู้ประสานงาน
                1. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532
                2. คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ โทรศัพท์ 0 7567 3510
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
หรือ 
กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ ที่นี่
ดาวน์โหลดกำหนดการฝึกอบรม  ที่นี่

หมายเหตุ สำหรับส่วนราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2552

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP