ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)


ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดและทิศทางในอนาคตของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กว่า 500 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C10 - IQA) กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เป็นกรอบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในทางปฏิบัติพบว่าการสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษายังต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรฐานการเรียน การสอน การวัดผล และการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ กล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาในครั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (C10 - IQA) ซึ่งมีผู้แทนจากเครือข่าย 2 สถาบันการศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ทำให้เราได้มาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มากยิ่งขึ้น

นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ กล่าวรายงานการประชุมว่า การจัดสัมมนากลยุทธ์การสอน การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้การดำเนินเครือข่าย (C10 - IQA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดและทิศทางในอนาคตของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป

การสัมมนาได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 โดยในวันแรกเป็นการบรรยาย เรื่อง แนวคิดและทิศทางในอนาคตของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง การออกแบบกลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) : ซึ่งเป็นกรณีศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง การออกแบบกลยุทธ์การสอน วิธีการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส่วนในวันที่ 2 เป็นการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม โดยในกลุ่มย่อยที่ 1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียน มคอ.3 – มคอ.7 ซึ่งเหมาะสมกับอาจารย์ใหม่ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการเขียน มคอ. ส่วนกลุ่มย่อยที่ 2 เป็นการบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการทวนสอบ เป็นกลุ่มอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีประเด็นปัญหาเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน และสำหรับในกลุ่มย่อยที่ 3 เป็นการเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ เป็นกลุ่มที่เหมาะสมกับอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีผลงานทางวิชาการและตำแหน่งทางวิชาการ

อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 500 คน

ประมวลภาพ


TOP