อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กว่า ๒๕ สถาบัน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่าฯ