ข่าวทั่วไป

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กว่า ๒๕ สถาบัน ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่าฯ


เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้ที่ควรค่าการเรียนรู้และสืบสาน" ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “การจัดการสัมมนาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ และถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป” และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้ฝากข้อคิดให้กับผู้เข้าร่วมงงานสัมมนาว่า "ขอให้เราได้รักได้ภูมิใจกับความเป็นไทย ความเป็นภาคใต้ของเรา จงภูมิใจว่าเราร้องเพลงบอกได้ ในขณะที่คนอื่นร้องไม่ได้"

การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่าฯ” ได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียนทั่วภาคใต้กว่า ๒๕ สถาบัน โดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นเวทีเสวนาเรื่อง “เพลงบอก โนรา หนังตะลุง ลิเกป่า : ศาสตร์-ศิลป์ถิ่นใต้” ซึ่งวิทยากรที่เข้าร่วมเสวนาล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแสดงศิลปะพื้นบ้าน อาทิ เพลงบอกสมใจ ศรีอู่ทอง, เพลงบอกสุรินทร์ เสียงเสนาะ (ศิลปินเพลงบอก), ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (ศิลปินโนรา), หนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง), หนังปฐม อ้ายลูกหมี (ศิลปินหนังตะลุง) หนังเอิบน้อย ยอดขุนพล (หนังตะลุง) และอาจารย์ตรึก ปลอดฤทธิ์ (ศิลปินลิเกป่า)
หลังจากเวทีเสวนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แยกกลุ่มตามความสนใจเพื่อฝึกปฏิบัติเชิงลึกกับปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงพื้นบ้าน จากนั้นวิทยากรแต่ละศาสตร์การแสดงได้จัดการแสดงสาธิต พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มาร่วมแสดง ก่อนปิดงานสัมมนาด้วยบรรยากาศของเสียงหัวเราะ และความรู้ความเข้าใจต่อศาสตร์การแสดงพื้นบ้านแต่ละแขนง

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP