ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย” ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗