ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ฝึกอ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย” ถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ฝึกอ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษา และถ่ายทอดไปสู่นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๔ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรับเกียรติจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ, ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ, ดร.วัฒนะ บุญจับ สำนักวรรณกรรม กรมศิลปากร และ ดร.เทวี บุญจับ ดำเนินรายการสัมมนาโดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต และ อ.สมใจ สมคิด อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจเข้าอบรมชำระค่าลงทะเบียนท่านละ ๘๐๐ บาท (ค่าอาหารและเอกสารประกอบการสัมมนาตลอดกิจกรรม) โดยโอนเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 997-207660-2 ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าศาลา ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ หรือทาง E-mail address: cultural.wu@gmail.com โทรศัพท์ 0-7567-2508-10

หมายเหตุ
๑. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ฟรี แต่ไม่บริการอาหารมื้อกลางวัน
๒. บุคคลทั่วไปกรุณาระบุชื่อ - สกุล ของผู้สมัครและเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกลับได้สะดวกกำกับไว้ในหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว และกรุณาเก็บหลักฐานตัวจริงไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับใบเสร็จในวันลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP