ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมฟรี!! สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเป็นประกอบการยุคใหม่ที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดอบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ขอเชิญ ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ หรือผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ มาร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และเพิ่มเติมความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างเกราะคุ้มครองธุรกิจของท่านต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน เท่านั้น จัดอบรมร ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 และอบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ผู้สนใจสอบถามข้อมูล ได้ที่ฝ่ายวิสาหกิจบริการ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 075-673509-10 , 075-673532 โทรสาร 075-673518 อีเมล sgrissa@wu.ac.th เว็บไซต์ http://cas.wu.ac.th

ดาวน์โหลด
หัวข้อการฝึกอบรม
      ใบสมัคร


TOP