อบรมฟรี!! สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเป็นประกอบการยุคใหม่ที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน