ข่าวทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและขาดเรียน

ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ ประชาชนได้เรียกร้องความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค เพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ และมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

ฉะนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการมีส่วนร่วมและแสดงออกทางการเมืองได้อย่างอิสระและเหมาะสม ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข หากบุคลากรและนักศึกษาจะใช้สิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถกระทำได้ โดยมหาวิทยาลัยไม่ถือว่าเป็นการขาดงาน และขาดเรียน ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2557 – วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557 ยกเว้นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคฉุกเฉิน ระบบบริการกลาง หรือระบบงานที่มีเงื่อนไขทางกฎหมายหากหยุดให้บริการแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จำเป็นจะต้องให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชน โดยผู้ปฏิบัติจะต้องบริหารจัดการอย่าให้เกิดความขัดข้องและเสียหาย โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dp2.wu.ac.th/22-24.pdf

TOP