ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยายในการประชุม HERP Congress II