ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยายในการประชุม HERP Congress IIรศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับเชิญนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 2 (HERP Congress II) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพ

รศ.ดร. กฤษณะเดช นำเสนอในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความแปรผันของคุณภาพน้ำในเชิงพื้นที่และเวลา ณ อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีผลงานของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้นำเสนอในที่ประชุมดังกล่าวอีกจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ (1) เรื่องการศึกษารูปแบบการกระจายตัวของจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภาคใต้ ประเทศไทย โดย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ ดร. ศิริวรรณ วงศ์กูล และ (2) การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความชุกชุมของปะการัง บริเวณหาดแม่น้ำเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ผศ อุทัย คูหาพงศ์ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และรศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

TOP