ข่าวทั่วไป

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Gifted Science Camp ให้แก่นักเรียน ร.ร. สุราษฎร์พิทยา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดค่าย Gifted Science Camp ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จำนวน 80 คน และมีครูเข้าร่วม 7 ท่าน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต

ค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกฝนทักษะการตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานวิจัย นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ฝึกการมีสมาธิ มีความอดทน มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้จักการทำงานเป็นทีม ทักษะคอมพิวเตอร์ และสร้างเสริมทักษะการนำเสนอผลงาน

TOP