อาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ มวล. นำเสนอผลงานแบบบรรยายใน HERP congress II