ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ มวล. นำเสนอผลงานแบบบรรยายใน HERP congress II

คณาจารย์นักวิจัย มวล. ที่ได้รับทุน สกอ. HERP เข้าร่วมเสนอผลงานใน การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP congress II) 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นเจ้าภาพ โดยผลงานวิจัยจากสองศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง และ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ได้รับคัดให้เป็นผลงานวิจัยดีมาก นำเสนอแบบบรรยาย

การนำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย
1) การคัดเลือกสายพันธุ์และการค้นหารูปแบบพันธุกรรมที่แสดงความสัมพันธ์กับลักษณะความต้านทานโรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ โดย ผศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี และคณะ
2) การวิเคราะห์ความแปรผันของคุณภาพน้ำในเชิงพื้นที่และเวลา ณ อ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
1) โครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลากะพงข้างปาน โดย ดร. จรส พินจงสกุลดิษฐ และคณะ
2) พลิกฟื้นนากุ้งร้างด้วยการประมงแบบผสมผสาน โดย ผศ.ดร. สถาพร ดิเรกบุษราคม และคณะ
3) การวัดคุณภาพของนำยางดิบด้วยเทคนิคคลื่นอัลตราโซนิค โดย ผศ.ดร. สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และคณะ
4) การผลิตกาแลคโตแมนแนนโอลิโกแซคคาร์ไรต์ โดยการหมักกากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันด้วยเชื้อราภายใต้กระบวนการหมักแบบแข็ง โดย ผศ.ดร. นิวัติ เมืองแก้ว และคณะ
5) ผลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรในการต้านการอักเสบ โดย ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก และคณะ
6) การศึกษารูปแบบการกระจายตัวของจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ภาคใต้ โดย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และคณะ
7) การพัฒนาไม้เชิงประกอบด้วยกระบวนการอัดพอลิอะคริเลตและยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้ยางพารา โดย ผศ.ดร. สุฤกษ์ คงทอง และคณะ

อนึ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม และผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยรองอธิการบดี รศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ของสำนักบริหารโครงการ HERP อีกด้วย

ทั้งนี้ การประชุม HERP congress ในปีหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ


TOP