ข่าวเด่น

นักศึกษามวล.เจ๋งคว้ารางวัลยอดเยี่ยมโครงการกระทิงแดง ยูโปรเเจคต์


นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีม "เด็กใต้ มวล." ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงการกระทิงแดงยู โปรเจคต์ สาขาการศึกษา ประจำปี 2557 จากการนำเสนอ "โครงการค่ายเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ผ่านเลนส์"

รายชื่อทีม "เด็กใต้ มวล." ประกอบด้วย นายอาฟาน เปาะหารง หลักสูตรรัฐศาสตร์ ชั้นปี 2 หัวหน้าโครงการ นายอิรฟัน เย็ง หลักสูตรรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายนาอีม นิมะ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นายมูฮำหมัด เลาะมะอะ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 และนายประวิทย์ ดารากัย หลักสูตรอาชีวอนามัยเเละสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับทุนรางวัลสนับสนุนจัดโครงการ จำนวน 50,000 บาท และทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10,000 บาท ซึ่งมีอาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

"โครงการค่ายเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ผ่านเลนส์" เป็นโครงการที่นำน้องๆจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมเข้าค่ายพักแรม เพื่อที่จะเรียนรู้กระบวนการผลิตสารคดี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ การตัดต่อ การเป็นพิธีกร รวมไปถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้วย และนำความรู้ดังกล่าวไปผลิตสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวิถีของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ชุมชนเป็นฐาน(Community-Base Learning) อันเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 จึงเปรียบเสมือนเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกเหนือจากห้องเรียนและยังถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมทัศนคติและความเข้าใจอันดีของภาพลักษณ์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2557 และจะมีการประกาศผลรางวัลสุดยอดสารคดีและนิทรรศการ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้คนทั้งประเทศได้เห็นถึงความสวยงามของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อนึ่ง โครงการกระทิงแดงยู โปรเจคต์ โดย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถทางสายอาชีพ ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์สังคม สร้างเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ให้แก่นิสิต นักศึกษา ผ่านการลงมือปฏิบัติ และสร้างประสบการณ์การทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสาธารณะในกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการตอบแทนสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพชุมชน และสังคมไทยใน 4 สาขา คือ เกษตรกรรม การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และนวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทีม "เด็กใต้ มวล." เป็นหนึ่งใน 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จากทั้งหมดกว่า 150 ทีม


TOP