ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ TOEIC กับ โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Intensive Preparation for TOEICสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ Intensive Preparation for TOEIC สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบ ทั้งการฟัง และการอ่าน รวมถึงความรู้ทางด้านไวยกรณ์และคำศัพท์ รวมทั้งตัวอย่างข้อสอบ และแนะนำเทคนิควิธีการทำข้อสอบ TOEIC โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง) โดยการอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2552 ซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 และกรุณาจัดส่งใบสมัครการเข้าร่วมอบรมมาที่ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรสาร 0 7567 3518, 0 7567 3525

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532, 0 7567 3509-10 โทรสาร 0 7567 3518, 0 7567 3525

ตารางฝึกอบรม
ใบสมัคร

TOP