ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แนะนำ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้
(Research Center of Excellence in Wood Science and Engineering)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

สโลแกน: ศึกษาไม้อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์การใช้ไม้อย่างรู้ค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ก่อตั้ง: ปี 2545 ในนามหน่วยวิจัยหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ และได้เปลี่ยนสถานะเป็น ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ในเดือนมกราคม 2557

ขอบเขตการวิจัย: ทิศทางการวิจัยของหน่วยจะมุ่งเน้นการทำวิจัยอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบเพื่อพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและปรับปรุงคุณภาพไม้โดยเน้นการใช้ประโยชน์ไม้จากพืชเศรษฐกิจ เช่น ไม้ยางพารา ไม้ปาล์ม ไม้มะพร้าว ไม้ตาล เป็นต้น รวมถึงเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เป็นทางออกสำหรับกระแสความต้องการลดการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมๆ กับตอบสนองต่อแนวโน้มความต้องการใช้ไม้ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของตัวเองเพื่อการใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการวิจัย เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มการใช้ไม้ในงานโครงสร้าง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไม้และไม้ประกอบในงานด้านโครงสร้าง เช่น การพัฒนาอาคารไม้ซุงยางพารา การใช้ไม้ไผ่แทนเหล็กเส้นในงานคอนกรีต เป็นต้น
สมาชิก: ผศ.ดร. บุญนำ เกี่ยวข้อง, ดร.มณเทียร เสร็จกิจ, อาจารย์สุธน ศรีวะโร, อาจารย์สัจจพันธ์ ลีละตานนท์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ เช่น แผ่นไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด ไม้แซนวิชน้ำหนักเบา เป็นต้น
สมาชิก: ดร.พรรณนิภา เชาวนะ, นางสาวจิรภัทร์ พุทธสุขขา, อาจารย์วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
3. กลุ่มโพลิเมอร์และไม้ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างโพลิเมอร์และไม้ เช่น การอัดน้ำยางพาราและสารโพลิเมอร์เข้าเนื้อไม้ การผลิตไม้ประกอบที่มีไส้เป็นโฟมยางพารา เป็นต้น
สมาชิก: ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง, ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย, ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์, ดร.อรรถโส ขำวิจิตร, อาจารย์ประชิด สระโมฬี, อาจารย์วัสสา รวยรวย, นายนิรุตต์ สุขอุ่น
4. กลุ่มการป้องกันและรักษาเนื้อไม้ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สารธรรมชาติในการป้องกันเชื้อราและปลวกในไม้ ซึ่งเน้นความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ของเชื้อราในไม้
สมาชิก: ผศ.ดร.นฤมล มาแทน, นางสาวสายฝน โพธิ์สุวรรณ, นางสาวโสภา จันทมาส
5. กลุ่มแปรรูปไม้ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปไม้ ซึ่งเน้นไม้ยางพาราและไม้ปาล์มน้ำมัน ประกอบด้วยกระบวนการเลื่อย การอัดน้ำยา และการอบไม้แปรรูป
สมาชิก: ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน (หัวหน้าศูนย์), อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์, ผศ.สถาพร จันทวี, นายทวีศิลป์ วงศ์พรต, นายณัฐพล วิทยานุภากร, นายจิรพงศ์ กาลกาญจน์, นายวินิช เพ็ชรมณี, นายใจเพ็ชร โต๊ะหมาด, นายสมโชค นาคปน

บทบาทการบริการวิชาการ: มุ่งเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับไม้โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ และพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไม้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ค้นคว้าจากงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรม เช่น โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อยไม้ซุง ระบบควบคุมความเข้มข้นของน้ำยาอัดไม้ และระบบควบคุมการอบไม้ยางพาราอัตโนมัติ ได้จัดการอบรมทางวิชาแก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาและการอบไม้ยางพารา (ปี 2555) เรื่องเทคโนโลยีการป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ยางพารา (ปี 2556) ในระดับนานาชาติได้ร่วมกับ International Wood Academy, University of Hamburg ประเทศเยอรมัน Transilvania University of Brasov ประเทศโรมาเนีย และ International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเรื่องการผลิตวัสดุไม้ประกอบขั้นสูงขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งในปี 2552 และ 2554 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบไม้และไม้ประกอบตามมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการภาครัฐและเอกชน

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก: มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการและภาคเอกชนด้านไม้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย มีความร่วมมือด้านการวิจัยในเรื่องการเคลือบผิวไม้กับนักวิจัยจาก Dipartimento Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente, Universiti Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia ประเทศอิตาลี และการวิจัยเรื่องการใช้ไม้ในงานโครงสร้างกับนักวิจัยจาก Department of Wood Science, The University of British Columbia ประเทศแคนาดา เป็นต้น

สถานที่ตั้ง: อาคาร B2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม URL: http://wood.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wood.wu.ac.th/

TOP