ข่าวเด่น

มวล.จัดเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7 นักวิชาการทั่วประเทศแห่ร่วม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง” เพื่อเปิดมุมมองทางมนุษยศาสตร์ในการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าวว่า ถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7 “ความกลัว ความหวัง จินตนาการ การเปลี่ยนแปลง” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้น ด้วยความตระหนักว่าในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก มนุษย์เผชิญปัญหาต่างๆมากมายทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย หรือเรียกรวมได้ว่า ความกลัว แต่ท่ามกลางความกลัวมนุษย์ก็พยายามแสวงหาทางออกจากปัญหา โดยอาศัยศักยภาพด้านต่างๆ และจิตนาการก็นับเป็นความสามารถที่สำคัญประการหนึ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อสร้างสรรค์อารยธรรมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สกว. กล่าวว่า ในปีที่ 21 ของการก่อตั้ง สกว. นั้น สกว.มียุทธศาสตร์ซึ่งจะเน้นใช้งานวิจัยในการพัฒนาประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อสังคมมากขึ้น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ สกว.ให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะเพิ่มการสนับสนุนทุนวิจัยและผลักดันขับเคลื่อนงานวิจัยด้านนี้ ทั้งภาษาวรรณคดี ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในรูปศิลปกรรมแขนงต่างๆ ที่มีคุณค่าและจำเป็นที่จะทำให้การศึกษาวิจัยด้านมนุษยศาสตร์อยู่ในกรอบที่เกิดผลประโยชน์ต่อมนุษย์ โดยสกว.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เน้นจริยธรรม คุณธรรมและพิจารณาปรากฎการณ์ของสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยของคนไทย รวมทั้งยังได้รับมอบหมายจาก วช.ในการบริหารทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์วงเงิน 20 ล้าน เพื่อผลักดันงานวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น

สำหรับการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ทุกข์ใหม่ของสังคมไทย” โดย ดร.มารค ตามไท การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บุหงาของฉันหายไปไหน” โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ การอภิปรายในหลากหลายหัวข้อ การเสนอวิจัย 8 กลุ่มรวมบทความเสนอทั้งสิ้น 31 บทความ ตลอดจนการเสวนากลุ่มย่อย นอกจากนี้ การประชุมครั้งนี้ยังเห็นความสำคัญของผลงานจิตนาการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในรูปแบบของศิลปกรรม จึงมีการจัดนิทรรศการแสดงศิลปะ “เสมือนมิใช่ตัวเอง” ของหลักสูตรจิตรกรรม สาขาศิลปะบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อีกด้วย

ประมวลภาพ


ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP