ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่11/๒5๕6 และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. รายชื่อ
002 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
003 นายคุณภัทร กาญจนะประยูร
005 นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
007 นายวิทยา พันดวง

2. กำหนการสอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในวันสอบสัมภาษณ์ขอให้ผู้สมัครเตรียมระบบสารสนเทศที่ตนเองได้พัฒนาและสามารถนำเสนอได้ 5-10 นาที เช่น Mobile Application, Web Application โดยมหาวิทยาลัยจะมี Nootebook เตรียมไว้ให้พร้อมอินเตอร์เน็ต ส่วนระบบสารสนเทศที่พัฒนาใช้บน Smart Phone ให้ผู้สมัครจัดเตรียม Smart Phone มาเอง
ในกรณีที่ผู้สมัครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
นางเปรมฤดี นุ่นสังข์ โทร. 075-673000 ต่อ 3450, 3453 หรือ e-mail : apremrud@wu.ac.th


TOP