ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/๒๕๕7 ตำแหน่งนักวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายณัฐชา ศิลากุล

2. รายละเอียดการสอบ
2.1 สอบปฏิบัติการใช้ Motion Capture ในการทำ Animation
2.2 นำเสนอผลงานและสอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP