ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๙: ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
“The 9th Congress on Undergraduate Programs in Fisheries Science (UPFS), 2014:
Action for ASEAN Community” ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในเวทีประชุมทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อความพร้อมในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นและเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกทางวิชาการซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบัน สร้างเวทีสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่เวทีวิชาการในขั้นสูง (บัณฑิตศึกษา ประชาคมอาเซียน หรือนานาชาติ)
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://engineer.wu.ac.th/cfs2014.php


กำหนดการ
การสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๙
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อาคารเรียนรวม ๕ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.

ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม ๕ ห้อง ๓๐๑
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๑๑.๐๐-๑๒.๑๕ น.

พิธีเปิดการสัมมนา โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล)
บรรยายพิเศษจากวิทยากรหลักหัวข้อ “AEC กับความท้าทายของประมงไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๑๕-๑๔.๑๕ น.

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่างและนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น.

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “โอกาสของบัณฑิตไทยในอุตสาหกรรม
ประมงโลก” โดย คุณสรพัศ ปณกร ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โนโวไซม์ ไบโอโลจิคอล (ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก) จำกัด

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย
ประชุมเครือข่ายสถาบัน

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.

การแสดงต้อนรับและกิจกรรมนิสิต-นักศึกษาสัมพันธ์ และงาน
เลี้ยงรับรอง ณ โรงอาหาร ๔

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๘.๐๐-๘.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๘.๓๐-๙.๓๐ น.

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

๙.๓๐-๑๐.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่างและนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น.

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “บัณฑิตไทย วิจัยได้ วิจัย(ไม่)เป็น ?” โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน และพิธีปิดการสัมมนาโดย
คณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี)

 

โครงการ / กำหนดการ

TOP