ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2557) เผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2557) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิจัยทั้ง 6 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th" target="_blank">http://wmsjournal.wu.ac.th WMS Journal of Management มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และมีคุณค่าทางวิชาการสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง มีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน - ธันวาคม โดยผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บรรณาธิการจัดการ สำนักวิชาการจัดการ โทร. 0 7567 2291, 0 7567 2208 หรือเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th" target="_blank">http://wmsjournal.wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wmsjournal.wu.ac.th

TOP