ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขั้นสูง (TOEFL)