สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ ติดตามผลการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนส้มโอบ้านแสงวิมาน