ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ ติดตามผลการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในสวนส้มโอบ้านแสงวิมาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา หัวหน้าหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน พร้อมนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมด้วย คณะทำงานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลักษณ์ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพืช พร้อมติดตามผลการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ” ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2556

กิจกรรมประกอบด้วย การบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหากระบวนการขยายและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับเกษตรกรในชุมชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มา ไปใช้กับปุ๋ยหมักชีวภาพในรูปแบบต่างๆ ตามที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับอบรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 และ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา และนำไปใช้ในสวนของเกษตรกร
รวมทั้งเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่สวนส้มโอของเกษตรกร จำนวน 7 ราย ที่มีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำดินมาวิเคราะห์ปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป

ทั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ “พันธุ์ทับทิมสยาม” ให้แก่เกษตรกร ชุมชนบ้านแสงวิมาน ซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คลินิกเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาเทคโนโลยีตลอดทั้งปี

หากเกษตรกรและผู้สนใจท่านใดมีปัญหาทางด้านเทคโนโลยี หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3503 (คุณพุทธพร) , 0-7567-3540 (คุณเสาวลักษณ์)

ประมวลภาพ


TOP