สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย