ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และรับผิดชอบภารกิจต่างๆ ภายใต้ภารกิจหลัก 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1. กิจกรรมการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 2. กิจกรรมการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 3.กิจกรรมการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ 4. กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

ในการนี้ ทางโครงการฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของโครงการ ฯ(สัญญาจ้างปีต่อปี) จำนวน 3 อัตรา ในตำแหน่งต่อไปนี้

1.เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Industrial Design หรือ Product Design หรือ Package Design สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ออกแบบงานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustratorและโปรแกรมการออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
5. มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานและให้บริการได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- ผู้ที่ตั้งใจจริงในการทำงาน ทำงานเชิงรุก รวมทั้งต้องทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

ภาระงาน

1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้
- เป็นหน้าที่ให้คำปรึกษา และดำเนินงานเกี่ยวกับ การออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ได้รับ
- ทำการตลาดเชิงรุก เพื่อหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้
- วางแผน สนับสนุน ติดตาม และพัฒนากระบวนการการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ให้ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัยและกลุ่มลูกค้าของหน่วยงาน
- ให้บริการ คำปรึกษาและดำเนินงานเกี่ยวกับ การออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตามตัวชี้วัด

2. งานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาหมอบหมายหรือเห็นสมควร
อัตราเงินเดือน 17,000 บาทต่อเดือน

สวัสดิการ
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

...........................................................................................................
2.เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ หรือการเงินและบัญชี
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word, Excel , Power Point และมีความสามารถในการใช้งาน Internet ได้ดี
3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลและองค์กร ได้ดี
4.มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5.หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ
1 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
2 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้
- เป็นผู้จัดทำบัญชีและสรุปผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
- ประสานงานภายใต้หน้าที่ที่รับมอบหมายได้ กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถวางแผน จัดทำแผน การดำเนินงานในภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
2 งานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาหมอบหมายหรือเห็นสมควร
อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน

สวัสดิการ
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

...........................................................................................................

3.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการจัดการงานขาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผนบริหารโครงการ และด้านการวิเคราะห์ลูกค้า การตลาด แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี
3. มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้ดี

คุณสมบัติอื่นๆ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
- ผู้ที่ตั้งใจจริงในการทำงาน ทำงานเชิงรุก รวมทั้งต้องทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

ภาระงาน
1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานดังต่อไปนี้
- รับผิดชอบเรื่องการบริหารโครงการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในภาพรวม
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ลูกค้า/สินค้า แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของโครงการเบื้องต้น
- ดูแลด้านพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเทคโนโลยี ซึ่งกำลังพัฒนาขึ้นในหน่วยงาน
2. งานอื่นๆที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชาหมอบหมายหรือเห็นสมควร
อัตราเงินเดือน 16,000 บาทต่อเดือน

สวัสดิการ
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

เอกสารและหลักฐานการสมัคร ( ทั้ง 3 อัตรา)
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือจ้างงาน

การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่ สำนักงานโครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทร 0-7567-3576 โทรสาร 0-7567-3572 และจะสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในกรณีหรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

การดำเนินการคัดเลือก
โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากใบสมัคร โดยประเมินคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
2 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ผ่านในขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ทัศนคติ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ อื่น ๆ เป็นต้น โดยคณะกรรมการคัดเลือก

กำหนดการสอบและการแจ้งผล
โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

เงื่อนไขอื่นๆ
1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
2 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารอาจมีความผิดตามกฎหมาย โครงการอุทยานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือจ้างงาน


TOP