ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์และสถิติ