ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์
1.1 รายชื่อ
002 นายพรศักดิ์ สมมาตย์
1.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
2.1 รายชื่อ
001 นางสาวภัทรมน สวนอินทร์
003 นางสาวภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์
2.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

3. ตำหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3.1 รายชื่อ
004 นางสาวอรวรรณ สืบเสน
3.2 กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP