ข่าวการศึกษา

การวัดตัว เช่า / ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖

ตามที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประสานงานเรื่องการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 นั้น

ในการนี้ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ คือร้านอมเรศ เลขที่ 2 ตรอกนคร ถนนมหาราชท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เพื่อที่จะมาวัดตัวเช่า ตัดชุดครุยวิทยฐานะให้แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โถงกลาง ชั้นล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ สามารถวัดตัวชุดครุยที่ร้านอมเรศในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งตัดชุดผ่านทาง WebSite www.amaresshop.com โทร. 02-223-7892, 02-623-6349 มือถือ 08-1682-6698 หรือ 08-9188-3832 ได้

ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3650 โทรสาร 0-7567-3652 ในเวลาราชการ WebSite http://www.wu.ac.th, http://ces.wu.ac.th

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2556

TOP