ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)

สำนักวิชาแพทยศาสตร์และสถาบันวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำวิจัยทางคลินิกและวิธีการปฏิบัติทางคลินิกที่ดีแก่นักวิจัยทางคลินิก นักวิจัยที่จะดำเนินการวิจัยประเภทนี้ ควรได้รับการฝึกอบรม GCP ก่อนดำเนินการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการรับรองว่า สิทธิของอาสาสมัครและคุณภาพของข้อมูลวิจัยและผลที่รายงานนั้นมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง เป็นการรับประกันว่าสิทธิ บูรณภาพ รวมทั้งความลับของอาสาสมัครในการวิจัยได้รับการคุ้มครอง

จึงเรียนเชิญผู้บริหาร(คณบดี, รองคณบดี, ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการที่รับผิดชอบด้านการวิจัยทางคลินิก) อาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรม ด้วยการ Download ข้อมูลใบสมัครและส่งมาที่โทรสาร. ๐-๗๕๖๗-๓๕๕๓ หรือ e-mail: sikosin@wu.ac.th โทรศัพท์แจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมได้ที่ ๐-๗๕๖๗-๓๕๖๕-๖ ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่านเท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิตา สโมสร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารวิจัย ๙ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๘๙๒ , ๐-๗๕๖๗-๒๘๐๑-๖ หรือ e-mail: sita.sa@wu.ac.th , sikosin@wu.ac.th
website: http://smd.wu.ac.th/

กำหนดการ

โครงการ

แบบตอบรับรายละเอียดเพิ่มเติม : http://smd.wu.ac.th/

TOP