ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดังนี้
(1)อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 1 ร้าน
(2)อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน
(3)อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 ร้าน
(4)กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 2 ร้าน
(5)กลุ่มอาคารวิชาการ จำนวน 1 ร้าน

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นผู้ประกอบการ สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารแบบคำร้องเสนอให้บริการได้ที่ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. (075)384000 ต่อ 3732-3 หรือ 3735-7 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และยื่นแบบคำร้องในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (ในวันและเวลาราชการ) และคัดเลือกผู้ประกอบการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

TOP