ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 5/2556 ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และประกาศขยายเวลารับสมัคร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 10 มกราคม 2557 ตามลำดับนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายโอฬาร ชีวะธรรม
002 ว่าที่ ร.ต.ธนะศักดิ์ คู่มณี
003 นายวินิช เพ็ชรมณี
004 นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม
005 นายมงคล โสภณ
006 นายภูดิศ ชุมศรี
007 นายจรัญ เหล่าวีระกุล
008 นางสาวพัชรา มณีโชติ
009 นายดนุธา สะมาแอ
100 นายอธิพงค์ แก้วช่วย
101 นายธริษตรี พรประสิทธิ์
102 นายเกษมศักดิ์ หัสเกิด

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2013 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาภาษาอังกฤษ : Vocabulary ,Grammar, Reading, Writing
2.4 วิชาเฉพาะตำแหน่ง

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- 12.00-14.00 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 14.00-16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
- 16.00-17.00 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP