ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้งาน USR

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ได้มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุมและสัมมนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

กำหนดการจัดประชุม ประกอบด้วย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 พิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๑๔ สถาบัน ช่วงบ่าย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Social engagement รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ และรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง CMU USR วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ทัศนศึกษา ดูงาน และร่วมกิจกรรม CMU USR มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อนึ่ง คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ประกอบด้วย ๑๔ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอดจนร่วมกำหนดบทบาทหน้าที่สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงานและภาพรวมผลการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สื่อสารให้สาธารณชนรับรู้ และเข้าใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ประสบการณ์ เชื่อมโยงข้อมูลและสร้างความเข้มแข็งบนเครือข่ายความร่วมมือผ่านองค์ความรู้ของแต่ละสถาบันสถาบัน

TOP