ข่าวเด่น

ผู้นำนศ. 16 สถาบันภาคใต้ ร่วมMOU มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าผู้นำนักศึกษาจาก 16 สถาบันทั่วภาคใต้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาและพื้นที่รายรอบสถาบัน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ผู้นำนักศึกษาจาก 16 สถาบัน ทั่วภาคใต้ ประกอบด้วย สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนพังงา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาลัยนาฎศิลปะนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและพื้นที่รายรอบสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าว่า รู้สึกดีใจที่เห็นสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการประสานทำงานร่วมกันทั้งภาคใต้ ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำเป็นต้องอาศัยพลังของนิสิตนักศึกษาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้รวมใจต้านภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการลงนามดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และพื้นที่รายรอบสถาบัน ตลอดจนการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง การควบคุมตามกฎหมายร่วมกับภาคีชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถาบันเพื่อนำไปสู่การลดผลกระทบความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบันร้านเหล้ารอบสถานศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีการนำกลยุทธ์ทางการขายเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ส่งผลกระทบต่อปัญหาการใช้ชีวิตของนักศึกษา เช่น ผลการเรียนต่ำ การพ้นสภาพนักศึกษา ปัญหาอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ชู้สาว รวมถึงการใช้สารเสพติด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ลงได้ และขอฝากไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักเพื่อนำปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลักดันให้เป็นวาระหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทยด้วย

ประมวลภาพ


ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP