อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดฝึกสัมมนาเข้ม อ่าน เขียน ขับร้อง ร้อยกรองทำนองไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ