ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรประมงและหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ในงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ 9


จากงานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 9 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรประมง และนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่นและรางวัลชมเชย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นประเภท Outstanding Performance ในหัวข้อ Protein recovery of threadfin bream (Nemipterus bleekeri) by-products using pH-shift method นำเสนอโดยนางสาวอณิสรา หมัดอารี และนางสาวอรนิภา วรประโยชน์ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และรางวัลชมเชย ในหัวข้อ การศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีผลต่อวิถีชีวิตชุมชนชาวประมงท้องถิ่น กรณีศึกษา : ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นำเสนอโดย นายวริทธิ์ รักดี นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในหัวเรื่องการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวปิยนันท์ ชูทอง และอาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรางวัลชมเชย ในหัวเรื่อง ผลของชนิดและสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะรูปร่างและอัตราการลอยน้ำของอาหารปลานิล โดยนางสาววิภารัตน์ เรืองชุม และ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ หลักสูตรประมง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุง

งานสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์ประมงครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 200 คน จาก 8 สถาบัน การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัย ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบต่อไปในอนาคต

ประมวลภาพ


TOP