ข่าวสมัครงาน

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม php, ajax, jquery, jsp ได้เป็นอย่างดี
3.สามารถวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลได้
4. มีความสามารถในการใช้ Internet และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติอื่นๆ
1. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ศูนย์ฯ กำหนด

อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์การทำงาน คุยรายละเอียดในวันสอบสัมภาษณ์

ภาระงาน
1.วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
2.จัดทำและดูแลเว็บไซต์
3.สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.งานอื่นๆที่ศูนย์ฯ และผู้บังคับบัญชาหมอบหมายหรือเห็นสมควร

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารจำนวน 1 ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือจ้างงาน

การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G ชั้น 2 เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 086-4795011,0-7567-2977 โทรสาร 0-7567-2977 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2257 – 21 กุมภาพันธ์ 2557
ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย Download ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

การดำเนินการคัดเลือก

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากใบสมัคร โดยประเมินคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
ขั้นตอนที่ 2 ผู้ผ่านในขั้นตอนที่ 1 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยวันสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยการติดต่อกลับจากเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ประกาศผลการคัดเลือก
จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ทราบในภายหลัง


TOP