ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดตั้ง หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ

จากการประชุม คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนและติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติการจัดตั้ง หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่เกิดจากการรวมตัวของ คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์, ผศ.ดร. สุปราณี มนูรักษ์ชินากร, ผศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์, ดร. พิจักษณ์ สัมพันธ์) อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (ดร. พวงทิพย์ ภู่พงษ์) และ นักวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (นายวีรยุทธ สุทธิรักษ์) โดยมหาวิทยาลัยให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการร่วมกัน 300,000 บาท ในปีแรก ลงนาม ณ วันที่ 30 มกราคม 2557 นับเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ-หน่วยวิจัย-กลุ่มวิจัย ลำดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นการศึกษาและประยุกต์ใช้สารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแหล่งธรรมชาติ โดยศึกษาผลของการเติมสารดังกล่าวลงในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ของอาหารชนิดนั้น นอกจากนี้ยังศึกษาอิทธิพลการแปรรูปต่อคุณภาพของอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดใหม่

TOP