ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดCloudSat Virtual Trainingร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ที่สสวท.

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)และ CloudSat Education Network (CEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา จัด CloudSat Virtual Trainingระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์2557 ณ ห้องนิดา สสวท. กรุงเทพมหานครโดยทางทีม CEN ได้Teleconference มาจาก Jet Propulsion Lab, California โครงการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของNASA CloudSat Missionทีมวิทยากรจาก CEN ประกอบด้วย 4 ท่านคือ (1) Prof.Dr. Todd Ellis, Professor of Meteorology, Depart of Earth & Atmospheric Sciences, Education and Public Outreach Lead - NASA CloudSat Mission, (2) Dr. Peter Falcon, NASA Earth Science Outreach Coordinator, (3) Dr. Natalie Tourville, Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA)และ (4) Deanna TeBockhorst, CloudSat Education Network Coordinator, Colorado State Universityมีครูเข้าร่วมจำนวน 22 คนและนักเรียน 3 คน จาก12 โรงเรียนเข้าร่วม ในการอบรมครั้งนี้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมฆ การอ่านภาพดาวเทียมCloudSat การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ และการกรอกข้อมูลเข้าเว็บไซต์ CEN


TOP