ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ลง Image of the Week ของ The GLOBE Program, USA

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีเป็น Master Trainer จาก GLOBE ประเทศไทย ได้จัดการอบรม GLOBE-CloudSat STEM Teacher Training Workshop ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)และ CloudSat Education Network (CEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ GLOBE และโครงการCloudSat เป็นโครงการที่ให้นักเรียนติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมฆ ซึ่งเมฆจะมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศบนโลก และเป็นตัวเคลื่อนย้ายน้ำจากชั้นบรรยากาศจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งรอบโลก เมฆยังมีผลกระทบอย่างสูงต่อ Earth's radiation budget ถ้าต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียมCloudSat และโครงการอื่นๆ ของนาซ่า ที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ GLOBE มีส่วนร่วม กรุณาเข้าไปเยี่ยมชมได้เว็บไซต์ของดาวเทียมต่างได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.globe.gov/news/archive-of-news-brief/overview/newsletters-2014/february-2014/mid-february-2014


TOP