รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้ลง Image of the Week ของ The GLOBE Program, USA