ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2557

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ประชาคมวลัยลักษณ์ ร่วมงานทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา และบุคลากรได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่าย “จิตอาสาทำความดี” สำหรับนักศึกษา และบุคลากรให้เป็นผู้ที่ยึดมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว ตลอดจนการรู้จักเสียสละทั้งด้านการบริจาคทรัพย์และอุทิศกำลังกายในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่บริเวณโบราณสถานตุมปังให้เป็นที่พักผ่อนและเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โบราณสถานตุมปัง ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น.

กำหนดการ  
09.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พร้อมกันที่ลานพิธี ณ โบราณสถานตุมปัง
09.15 – 09.20 น. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
09.20 - 11.30 น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ / ร่วมฟังพระธรรมเทศนา
11.30 – 13.30 น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วกิจกรรม
ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
13.30 – 15.00 น. นักศึกษาและบุคลากรร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโบราณสถานตุมปัง

หมายเหตุ : 1. ขอเชิญชวนนำปิ่นโตและอาหารคาวหวานร่วมถวายพระภิกษุสงฆ์
2. มีรถรางเวียนรับส่งพนักงาน และนักศึกษาทั้งไปและกลับ

โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ศิรินุช ครุฑธกะ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 2550 หรือส่งแบบตอบรับทางโทรสารที่ 2507 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ เพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และขอขอบพระคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทวดตุมปัง


TOP