ข่าวการศึกษา

โครงการเรียนรู้ สู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย มวล.

โครงการอิสลามศึกษาฯ (ISWU) ส่วนส่งเสริมวิชาการ จัดโครงการเรียนรู้ สู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย มวล. วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมตอนปลาย ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและสัมผัสการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา

กิจกรรมตอนเช้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยน หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อพิชิตคณะในฝัน” วิทยากรประกอบด้วย
1.อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ
2.อาจารย์อัมพร หมาดเด็น อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์
3.อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
4.อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์
5.อาจารย์มนวัธน์ พรหมรัตน์ อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์

และช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรม แนะแนวการศึกษา โดยศูนย์บริการการศึกษา

ส่วนกิจกรรมตอนบ่าย เป็นกิจกรรมเรียนรู้จริงจากสำนักวิชาดังนี้
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (Open House) อาคารวิชาการ 6 ปฏิบัติการทางมัลติมีเดีย เทคโนโลยี
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติการทางการแพทย์
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.624379040963870.1073741831.28482855825

TOP