อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมนานาชาติ SILK 2014