ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมนานาชาติ SILK 2014

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Symposium of International Languages & Knowledge (SILK 2014) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 จัดโดยมหาวิทยาลัย UniMAP ณ Hydro Hotel, Penang, Malaysia ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย UniMAP มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในครั้งนี้ มีผลงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล ดังนี้

1) น.ส.พิชญ์สินี เควด นักศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัล Best Paper Award Gold ในการนำเสนอบทความเรื่อง Varieties of English and Thai Secondary School Students' Standpoints

2) อาจารย์กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล Best Paper Award Silver ในการนำเสนอบทความเรื่อง “Once I Get Stuck…..” A Study of Communication Strategies of Undergraduate English Language Learners
นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์อีก 8 คน ได้แก่
ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
อ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
อ.วันทนี ว่องวโร
อ.จิราพร ภราดร์นุวัฒน์
น.ส.เสาวลักษณ์ แป้นปลื้ม
นายรัตตัญญู ศรีไชย
นายคณาสิน ตันสกุล
น.ส.ลักษิกา เรืองสังข์

TOP