ข่าวเด่น

ตลาดนัดเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)


เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันจัดเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ “ตลาดนัด UKM” ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำเครื่องมือการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกเครือข่ายฯ และสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้ประเด็นหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาฯ กว่า 400 คน จาก 18 สถาบัน และมีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในตลาดนัด UKM จำนวน 46 ชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสมาชิกเครือข่ายฯ และประธานคณะกรรมการผู้บริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2557 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 11 ท่าน และส่งผลงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีดังกล่าว จำนวน 6 ชิ้นงาน ดังนี้

1. การบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนสู่เครือข่ายสหกิจศึกษาระดับชาติ โดย นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย)
2. การบริหารจัดการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โดย นางสาวจิตตนา หนูณะ และ นางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์
3. โมเดลการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน : กำแพงเซาโมเดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุวรรณบำรุง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ด้านการวิจัย)
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตเยลลี่ส้มโอและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สำนักวิชาการจัดการ และคณะ (ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ด้านการบริการวิชาการ)
5. เครือข่ายผลิตพืชปลอดภัย เพิ่มกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา และคณะ สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร
6. การสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน โดย นายอวยพร เรืองศรี และ นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง ส่วนส่งเสริมวิชาการTOP