ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยจากประเทศฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือกับม.วลัยลักษณ์

คณะผู้บริหารจาก Central Luzon State University ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr.Reben C. Servilleja President of Central Luzon State University, Philippines ในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารของ Central Luzon State Universityเข้าร่วมหารือ ที่อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน พรหมโสภา กล่าวถึงการหารือในครั้งนี้ว่า Central Luzon State University ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยต้องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมโอนถ่ายหน่วยกิตระหว่างกันได้ นอกจากนี้ยังต้องการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อไปเรียนรู้ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาตากาล็อก การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ การทำวิจัยในสาขาที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้ในระดับบัณฑิตศึกษาหากทั้ง 2 สถาบันสนใจร่วมกันก็จะให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่ว
มกันได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตามในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสนใจทางด้านฟิลิปปินส์ศึกษา เพื่อต้องการเรียนรู้ศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ มีการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ภาษาในประเทศต่างๆเป็นเวลา 6 เดือนอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เช่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนามและ ประเทศฟิลิปปินส์จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยในอนาคตจะขยายความร่วมมือไปในกลุ่มประเทศอาเซียนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

 


TOP