ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 44/2555 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นางสาววิลาวัณย์ แก้ววันเพ็ญ

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP